Podział statystyczny Mazowsza od nowa

W ostatnim roku podjęte zostały działania na rzecz statystycznego podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2. Wielokrotne wystąpienia do różnych jednostek administracyjnych tj. Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Statystyki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyniosły pozytywny efekt i zakończyły się poparciem dla przedstawionej propozycji.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Statystycznego - Eurostatu, statystyczna jednostka terytorialna po podziale Mazowsza, spełniałaby podstawowe kryterium tj. 800 tys. do 3 mln. mieszkańców i byłaby jednorodna pod względem struktury rozwojowej. Dodatkowym argumentem, mającym zasadniczy wpływ na konieczność podziału statystycznego województwa mazowieckiego, jest możliwość uzyskania dostępu naszego województwa do pomocy rozwojowej ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej po roku 2020. Istotne jest, że podział ten nie oznacza zmian struktury administracyjnej kraju, ale odnosi się do zmiany w klasyfikacji podziału statystycznego prowadzonej przez Eurostat. Klasyfikacja ta jest podstawą do wyliczeń współczynnika decydującego o wysokości wsparcia finansowego dla regionu z budżetu UE. Cały projekt statystycznego podziału Mazowsza ma szanse znaleźć swój finał w 2015 r. jeśli tylko wszystkie procedury w kraju zakończą się pozytywnie w 2014 r. Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim obecnej kadencji poparł taki wniosek podziałowy uznając, że przedstawione argumenty są nie do podważenia. Po złożeniu oficjalnego wniosku przez Polskę, nowi posłowie kolejnej kadencji w PE powinni ponownie udzielić swojego poparcia dla przedstawionej inicjatywy. Jolanta Hibner