Regionalny Instrument Terytorialny - zaprasza Marszałek Sejmu

W 20 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godzinie 11 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5A odbędzie się, pod patronatem Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, spotkanie samorządowców Ziemi Radomskiej dotyczące Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla Ziemi Radomskiej i możliwości wspólnego aplikowania o europejskie środki finansowe na rozwój naszego regionu w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rząd Polski wynegocjował w ramach polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu i wynoszą 2 087,9 mln euro. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,7 mld euro dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Ponadto, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności dostępnego w „następcy” Programu Infrastruktura i Środowisko, którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego. Dostępność tak dużych środków finansowych na rozwój kraju, województwa, a przede wszystkim regionu radomskiego daje nam olbrzymią szansę rozkwitu Ziemi Radomskiej. Jednocześnie nakłada na nas obowiązek maksymalnego wykorzystania finansowego atutu obecności w Unii Europejskiej. Dlatego też organizowane jest spotkanie, które rozpocznie wspólne starania wszystkich samorządów regionu radomskiego o pozyskanie jak największych pieniędzy na rozwój naszych małych ojczyzn. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego planowane jest uruchomienie 5 Regionalnych Instrumentów Terytorialnych w miastach regionalnych i subregionalnych określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, realizujących projekty strategiczne zidentyfikowane subregionalnie. Alokacja środków finansowych na realizację RIT wynosi 118 mln Euro. Warunkiem przystąpienia do RIT jest zaproponowanie kompleksowego rozwiązania zidentyfikowanego problemu przez lidera oraz partnerów w sposób umożliwiający oddziaływanie na całe, bądź część terytorium RIT. Elementem, bez którego mechanizm RIT nie będzie mógł zacząć funkcjonować jest nawiązanie partnerstwa w celu utworzenia RIT, a koleją fazą jest przedłożenie planów działania RIT. Dlatego też Pani Marszałek Ewa Kopacz organizuje spotkanie samorządów z terenu Ziemi Radomskiej w celu nawiązania partnerstwa, a w kolejnej fazie powołanie grupy roboczej, która zajmie się opracowywaniem planów, strategii działania RITu Radom na najbliższe lata.