Wszystko co trzeba wiedzieć o wyborach i głosowaniu

Te wybory będą inne, niż wszystkie dotychczasowe. Warto przeczytać, by wiedzieć, jak głosować.

Wybory prezydenckie zarządzono na 28 czerwca. Głosować będziemy według nowych zasad. Określa to Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Co się zmieniło? Ustawa zakłada, że z uwagi na epidemię głosowanie odbędzie się metodą mieszaną: w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

Co trzeba wiedzić, co trzeba zrobić, gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego i za granicą?

Dobrze wyjaśnia to publikacja w Onet.pl: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-2020-jak-glosowac-nowe-zasady/fp57ptd

Nowe zasady głosowania

By zagłosować korespondencyjnie, trzeba taki zamiar zgłosić do 12. dnia przed dniem wyborów  komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, powinien to zrobić do piątego dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie może być ustne, pisemne lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Epidemia koronawirusa. Jak będzie wyglądać głosowanie?

Przez cały czas głosowaniaa w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób - co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi wykaz środków ochrony osobistej związanej dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Jak głosować za granicą?

Polacy, którzy będą chcieli głosować za granicą, muszą zgłosić taką chęć do 15. dnia przed dniem wyborów. Ustawa mówi, że "w przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie (...) może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także - w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców".

Kalendarium

Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5. dniu przed dniem wyborów.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Źródło:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-2020-jak-glosowac-nowe-zasady/fp57ptd