RIO uchyliła uchwałę w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok jest nieważna. Tak orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, które uznało, że Rada Miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym.

Zdaniem Kolegium RIO debata absolutoryjna nie dała podstaw do stwierdzenia, że budżet nie został zrealizowany w całości lub w znacznej części.

- Uchwała RIO oznacza wprost, że nie było żadnych podstaw do nieudzielenia absolutorium. Stąd prosty wniosek: narzędzie, które ma służyć do merytorycznej oceny pracy prezydenta, zostało wykorzystane jako oręż walki politycznej - mówi prezydent Radosław Witkowski.

W uzasadnieniu swojej uchwały Kolegium Izby przypomniało, że jeszcze przed absolutoryjną sesją, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolegium zgłaszało jednocześnie zastrzeżenia co do samego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium. Radni na posiedzeniu Komisji zwracali uwagę na kłopoty z realizacją kilku miejskich inwestycji, ale - jak zauważyło Kolegium RIO - nie zostały przeanalizowane ich przyczyny.

W uzasadnieniu orzeczenia RIO czytamy m.in., że „radni nie sformułowali zarzutów co do zgodności z prawem i rzetelności sprawozdania z wykonania budżetu”. Kolegium Izby przypomniało jednocześnie, że organ stanowiący „jest zobligowany do ustalenia i rozważenia przyczyn, jakie doprowadziły do rozbieżności pomiędzy stanem założonym, a rzeczywistym, a także zakresu odpowiedzialności organu wykonawczego za ten stan rzeczy, a nie bazować jedynie na fakcie niepełnego wykonania określonych zadań”.

Kolegium podkreśliło jednocześnie, że wskazywane przez radnych zmiany w budżecie miasta, dokonywane w 2018 roku były następstwem różnych okoliczności i jeśli miałyby być związane z nieprawidłowym działaniem Prezydenta, to Rada powinna to wykazać. Tym bardziej, że to właśnie Rada te zmiany uchwalała.

- Sytuacja jest bezsporna. Dlatego wzywam radnych Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym. To jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego miasta i abyśmy mogli naszym finansowym partnerom pokazywać, że potrafimy racjonalnie gospodarować publicznymi pieniędzmi - podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

Żródło: http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11015